Tytuł artykułu: Practical Photoshop Polska
Data Publikacji: 2013-03-22 07:51:47
photoshopW tym numerze rozmowa z Dariuszem Klimczakiem, którego kwadratowe, surrealistyczne kadry są pewnie większości z was doskonale znane. Proponujemy wam też zabawę w stworzenie własnego fotomontażu w stylu Rene Magrittea. Z drugiej strony mamy coś na filmowo, czyli sposób na szybki plakat z charakterystycznym motywem Jamesa Bonda.
Każdy numer Practical Photoshop Polska to także DVD, a na nim lekcje video z projektami omawianymi w numerze oraz źródłowe pliki do każdej z lekcji.

ZAPRASZAMY DO CZYTELNI

Tytuł artykułu: Practical Photoshop Polska
Data Publikacji: 2013-03-22 07:51:47
photoshopW tym numerze rozmowa z Dariuszem Klimczakiem, którego kwadratowe, surrealistyczne kadry są pewnie większości z was doskonale znane. Proponujemy wam też zabawę w stworzenie własnego fotomontażu w stylu Rene Magrittea. Z drugiej strony mamy coś na filmowo, czyli sposób na szybki plakat z charakterystycznym motywem Jamesa Bonda.
Każdy numer Practical Photoshop Polska to także DVD, a na nim lekcje video z projektami omawianymi w numerze oraz źródłowe pliki do każdej z lekcji.

ZAPRASZAMY DO CZYTELNI

Tytuł artykułu: Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości
Data Publikacji: 2013-03-20 10:10:01
Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości dla potrzeb Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli


I. WPROWADZENIE

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków czystości dla Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
2. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i wynosi poniżej 14 000 EURO.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
ul. Kwiatkowskiego 1,
37-450 Stalowa Wola
NIP: 865-10-36-782
2. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
• Pan Andrzej Zieliński - Główny specjalista - numer tel. 0-15 813 48 54


III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań Zamawiającego dla poszczególnych środków czystości wg załącznika nr 1.
3. Dostarczenie środków czystości powinno być realizowane transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu. Dostawa oznacza dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego oraz ich wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia wynosi max. 3 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia.

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera):
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, sekretariat pokój nr 3 ; do dnia 29.03.2012 roku, do godz. 14 00.
2. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać w zamkniętej kopercie opisanej Oferta na zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości dla CEZ w Stalowej Woli,
z dopiskiem „Nie otwierać przed 29.03.2013 r. przed godz. 14.15"..
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola w dniu 29.03.2013r. o godz. 14.15.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania, czytelnym pismem.
2. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
3. Oferta winna być podpisana przez właściciela lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Do pobrania - Z A Ł Ą C Z N I K I

 

Tytuł artykułu: Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości
Data Publikacji: 2013-03-20 10:10:01
Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości dla potrzeb Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli


I. WPROWADZENIE

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków czystości dla Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
2. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i wynosi poniżej 14 000 EURO.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
ul. Kwiatkowskiego 1,
37-450 Stalowa Wola
NIP: 865-10-36-782
2. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
• Pan Andrzej Zieliński - Główny specjalista - numer tel. 0-15 813 48 54


III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań Zamawiającego dla poszczególnych środków czystości wg załącznika nr 1.
3. Dostarczenie środków czystości powinno być realizowane transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu. Dostawa oznacza dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego oraz ich wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia wynosi max. 3 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia.

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera):
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, sekretariat pokój nr 3 ; do dnia 29.03.2012 roku, do godz. 14 00.
2. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać w zamkniętej kopercie opisanej Oferta na zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości dla CEZ w Stalowej Woli,
z dopiskiem „Nie otwierać przed 29.03.2013 r. przed godz. 14.15"..
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola w dniu 29.03.2013r. o godz. 14.15.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania, czytelnym pismem.
2. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
3. Oferta winna być podpisana przez właściciela lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Do pobrania - Z A Ł Ą C Z N I K I

 

Tytuł artykułu: Skutecznie Szukam Pracy
Data Publikacji: 2013-03-20 09:39:45
Zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu stalowowolskiego do udziału w kolejnej, X już edycji konkursu "Skutecznie Szukam Pracy".

Finał konkursu odbędzie się 9 kwietnia 2013 roku w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym regulaminie.

Do pobrania - R E G U L A M I N

 

Serdecznie wszystkich zapraszamy do udziału!
Jolanta Rydkodym
Justyna Krawiec

 

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200