Tytuł artykułu: Technik mechatronik
Data Publikacji: 2012-05-15 09:47:25

Technik mechatronik - 4 lata

Mechatronika jest to nauka łącząca elementy trzech różnych obszarów wiedzy: mechaniki, elektroniki i informatyki.

Mechatronika znajduje zastosowanie między innymi: w układach sterowania pojazdami,            w urządzeniach automatyki domowej i przemysłowej, w obrabiarkach sterowanych numerycznie, w aparaturze medycznej, w robotach przemysłowych, w zaawansowanym sprzęcie gospodarstwa domowego oraz w nowoczesnych zabawkach.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych pracowniach, dobrze wyposażonych w profesjonalny sprzęt do nauki elektrotechniki i elektroniki, technologii i konstrukcji mechanicznych, pneumatyki i hydrauliki, projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych, dzięki czemu po ukończeniu szkoły technik mechatronik projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych. Wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę, opracowuje dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych, instaluje i obsługuje systemy sieciowe transmisji danych stosowanych w mechatronice.

 

mechatronik

Kwalifikacja E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych

Uczeń:

1) wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych;

2) dobiera metody pomiarów wielkości geometrycznych elementów maszyn;

3) dobiera materiały konstrukcyjne;

4) rozpoznaje technologie obróbki ręcznej i maszynowej;

5) przestrzega zasad przygotowywania elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych do montażu;

6) określa sposoby oceny stanu technicznego elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych przygotowanych do montażu;

7) dobiera techniki łączenia materiałów;

8) dobiera narzędzia do montażu i demontażu podzespołów i zespołów mechanicznych;

9) dobiera elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;

10) wykonuje montaż i demontaż podzespołów i zespołów mechanicznych;

11) ocenia jakość wykonanego montażu, podzespołów i zespołów mechanicznych.

2. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych

Uczeń:

1) wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;

2) wyjaśnia działanie układów sterowania pneumatycznego i hydraulicznego;

3) rozróżnia elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne;

4) rozróżnia parametry i funkcje elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;

5) dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;

6) dobiera elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;

7) ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych przygotowanych do montażu;

8) wykonuje montaż i demontaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;

9) sprawdza zgodność montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych z dokumentacją techniczną.

3. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych

Uczeń:

1) rozróżnia elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne;

2) określa parametry elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

3) określa funkcje elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

4) wyjaśnia działanie układów sterowania elektrycznego i elektronicznego;

5) dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

6) dobiera elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne do montażu w urządzeniach i systemach mechatronicznych;

7) ocenia stan techniczny elementów, podzespołów elektrycznych i elektronicznych przygotowanych do montażu;

8) wykonuje montaż i demontaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

9) sprawdza poprawność montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

10) ocenia jakość montażu elementów i podzespołów elektronicznych;

11) sprawdza zgodność montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych z dokumentacją techniczną.

 

Kwalifikacja E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

1. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:

1) wyjaśnia budowę i zasady działania urządzeń i systemów mechatronicznych;

2) rozpoznaje układy zasilające urządzeń i systemów mechatronicznych;

3) rozróżnia parametry urządzeń i systemów mechatronicznych;

4) przestrzega zasad instalacji i obsługi oprogramowania do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów produkcyjnych;

5) określa metody sprawdzania urządzeń i systemów mechatronicznych;

6) przestrzega zasad obsługi sieci komunikacyjnych w systemach mechatronicznych;

7) instaluje oprogramowanie specjalistyczne do układów programowalnych oraz oprogramowanie do wizualizacji i symulacji procesów produkcyjnych;

8) podłącza urządzenia i systemy mechatroniczne do układów zasilania mediami roboczymi;

9) podłącza układy komunikacyjne urządzeń i systemów mechatronicznych;

10) uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne;

11) wykonuje niezbędne regulacje urządzeń i systemów mechatronicznych;

12) sprawdza działanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

2. Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:

1) dobiera oprogramowanie do wizualizacji procesów w urządzeniach i systemach mechatronicznych;

2) przygotowuje materiały, elementy i podzespoły niezbędne do konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;

3) dobiera metody konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;

4) ustala zakres prac konserwacyjnych;

5) przestrzega zasad obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych;

6) monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych;

7) posługuje się oprogramowaniem do wizualizacji procesów;

8) ustawia parametry procesów w urządzeniach i systemach mechatronicznych;

9) wykonuje przeglądy techniczne urządzeń i systemów mechatronicznych;

10) wykonuje konserwację urządzeń i systemów mechatronicznych;

11) opracowuje dokumentację obsługi i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;

12) posługuje się instrukcją serwisową podczas lokalizowania uszkodzeń urządzeń i systemów mechatronicznych;

13) ocenia stan techniczny urządzeń i systemów mechatronicznych;

14) lokalizuje uszkodzenia urządzeń i systemów mechatronicznych;

15) dobiera narzędzia do naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych;

16) dobiera części i podzespoły do naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej;

17) wykonuje wymianę uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych zgodnie z dokumentacją techniczną.

 

Kwalifikacja E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

1. Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:

1) przestrzega zasad rysowania schematów układów mechanicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;

2) przestrzega zasad rysowania schematów układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;

3) przestrzega zasad rysowania schematów układów pneumatycznych i hydraulicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;

4) sporządza dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych z wykorzystaniem programów komputerowych wspomagających projektowanie i wytwarzanie CAD/CAM (ang. Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing).

2. Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:

1) analizuje proces technologiczny w celu ustalenia zakresu projektu urządzeń i systemów mechatronicznych;

2) określa warunki pracy projektowanych urządzeń i systemów mechatronicznych;

3) stosuje metody graficzne do opisu procesów technologicznych;

4) dobiera elementy, podzespoły i zespoły do projektowanych urządzeń i systemów mechatronicznych;

5) projektuje układy sterowania;

6) stosuje oprogramowanie wspomagające proces projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

3. Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:

1) przestrzega zasad tworzenia programów do programowania urządzeń programowalnych;

2) interpretuje programy napisane w językach programowania dla urządzeń programowalnych;

3) opracowuje program do sterowania urządzeniami i systemami mechatronicznymi na podstawie opisu graficznego lub procesu technologicznego;

4) posługuje się oprogramowaniem do programowania urządzeń programowalnych;

5) testuje działanie programów;

6) analizuje programy do sterowania urządzeniami i systemami mechatronicznymi;

7) modyfikuje parametry procesów w programach urządzeń i systemów mechatronicznych.
Tytuł artykułu: Technik mechatronik
Data Publikacji: 2012-05-15 09:47:25

Technik mechatronik - 4 lata

mechatronik

Mechatronika jest to nauka łącząca elementy trzech różnych obszarów wiedzy: mechaniki, elektroniki i informatyki.

Mechatronika znajduje zastosowanie między innymi: w układach sterowania pojazdami,     w urządzeniach automatyki domowej i przemysłowej, w obrabiarkach sterowanych numerycznie, w aparaturze medycznej, w robotach przemysłowych, w zaawansowanym sprzęcie gospodarstwa domowego oraz w nowoczesnych zabawkach.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych pracowniach, dobrze wyposażonych w profesjonalny sprzęt do nauki elektrotechniki i elektroniki, technologii i konstrukcji mechanicznych, pneumatyki i hydrauliki, projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych, dzięki czemu po ukończeniu szkoły technik mechatronik projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych. Wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę, opracowuje dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych, instaluje i obsługuje systemy sieciowe transmisji danych stosowanych w mechatronice.

 

Kwalifikacja E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Kwalifikacja E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Kwalifikacja E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Tytuł artykułu: Technik elektronik
Data Publikacji: 2012-05-15 09:36:46

Technik elektronik - 4 lata

Współczesny rynek pracy potrzebuje specjalistów z dziedziny elektroniki, a pojawiające się nowe technologie nie mogą obejść się bez tej dziedziny nauki.  Kierunek ten łączy w sobie zagadnienia z zakresu elektroniki i informatyki. Technik elektronik to zawód uniwersalny gdzie stale wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie obsługi serwisu i naprawy urządzeń elektronicznych. Do kształcenia w zawodach technika elektronika szkoła wykorzystuje dobrze wyposażone laboratoria elektroniki, urządzeń elektronicznych, automatyki, systemów mikroprocesorowych i systemów i sieci komputerowych.

elektronik

 

Kwalifikacja E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

1. Instalowanie urządzeń elektronicznych

Uczeń:

1) określa funkcje oraz zastosowanie urządzeń wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej i kablowej, telewizji dozorowej, urządzeń systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń, sieci komputerowych, sieci automatyki przemysłowej;

2) rozpoznaje urządzenia na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz symboli graficznych;

3) posługuje się terminologią dotyczącą instalowania urządzeń elektronicznych;

4) dobiera narzędzia do instalowania urządzeń elektronicznych;

5) wyznacza trasy kabli i przewodów elektrycznych;

6) przygotowuje kable i przewody elektryczne do wykonania instalacji;

7) wykonuje instalację kablową natynkową i podtynkową;

8) wykonuje połączenia elektryczne zamontowanych urządzeń;

9) sprawdza poprawność połączeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją;

10) uruchamia zainstalowane urządzenia elektroniczne.

2. Konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych

Uczeń:

1) określa wpływ czynników zewnętrznych na pracę urządzeń elektronicznych;

2) dobiera mierniki do wykonania pomiarów sprawdzających w instalacjach urządzeń elektronicznych;

3) wyjaśnia zasady konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych oraz zasady lokalizacji uszkodzeń i wymiany uszkodzonych podzespołów;

4) określa czynności wykonywane podczas konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych;

5) wykonuje okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji urządzeń elektronicznych;

6) wykonuje pomiary parametrów instalacji urządzeń elektronicznych zgodnie z dokumentacją techniczną;

7) lokalizuje uszkodzenia instalacji urządzeń elektronicznych;

8) wymienia uszkodzone urządzenia elektroniczne i elementy instalacji.

 

Kwalifikacja E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

1. Użytkowanie urządzeń elektronicznych

Uczeń:

1) rozpoznaje urządzenia elektroniczne;

2) określa funkcje, parametry oraz zastosowanie urządzeń elektronicznych;

3) określa funkcje bloków funkcjonalnych urządzeń elektronicznych na podstawie analizy schematów ideowych i blokowych;

4) przestrzega zasad łączenia urządzeń elektronicznych z uwzględnieniem parametrów sygnałów, standardów interfejsów oraz obwodów zasilania;

5) dobiera urządzenia elektroniczne do przewidywanych warunków pracy;

6) określa funkcje oprogramowania specjalistycznego stosowanego w urządzeniach elektronicznych;

7) instaluje oprogramowanie specjalistyczne w urządzeniach elektronicznych;

8) programuje urządzenia elektroniczne;

9) uruchamia urządzenia elektroniczne;

10) wykonuje regulacje urządzeń elektronicznych.

2. Obsługiwanie urządzeń elektronicznych

Uczeń:

1) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów do charakterystyki urządzeń elektronicznych;

2) wykonuje pomiary sygnałów elektrycznych w blokach funkcjonalnych urządzeń elektronicznych;

3) wykonuje pomiary parametrów urządzeń elektronicznych i ich elementów;

4) kontroluje poprawność działania urządzeń elektronicznych na podstawie obserwacji ich pracy oraz wyników pomiarów;

5) posługuje się instrukcją serwisową urządzeń elektronicznych;

6) ocenia stan techniczny urządzeń elektronicznych;

7) lokalizuje uszkodzenia urządzeń elektronicznych;

8) określa rodzaj i zakres napraw urządzeń elektronicznych;

9) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania naprawy urządzeń elektronicznych;

10) dobiera części i podzespoły do naprawy urządzeń elektronicznych, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej tych urządzeń;

11) dokonuje wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń elektronicznych.

Tytuł artykułu: Technik elektronik
Data Publikacji: 2012-05-15 09:36:46
elektronik

Technik elektronik - 4 lata

Współczesny rynek pracy potrzebuje specjalistów z dziedziny elektroniki, a pojawiające się nowe technologie nie mogą obejść się bez tej dziedziny nauki.  Kierunek ten łączy w sobie zagadnienia z zakresu elektroniki i informatyki. Technik elektronik to zawód uniwersalny gdzie stale wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie obsługi serwisu i naprawy urządzeń elektronicznych. Do kształcenia w zawodach technika elektronika szkoła wykorzystuje dobrze wyposażone laboratoria elektroniki, urządzeń elektronicznych, automatyki, systemów mikroprocesorowych i systemów i sieci komputerowych.

Kwalifikacja E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

 

Kwalifikacja E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Tytuł artykułu: Technik informatyk
Data Publikacji: 2012-05-15 09:27:56
informatyk
Technik informatyk - 4 lata

Technik informatyk - wybór tego kierunku kształcenia pozwala posiąść szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi komputera, np. zarządzanie i administrowanie licznymi systemami operacyjnymi, instalowanie, konfigurowanie i wykorzystywanie różnego rodzaju oprogramowania w tym CAD oraz  możliwość samodzielnego tworzenia własnych aplikacji.

Absolwenci szkoły będą posiadać umiejętność administrowania sieciami komputerowymi.

Kwalifikacja E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Uczeń:

 • stosuje systemy liczbowe używane w technice komputerowej;
 • wymienia funkcje i przestrzega zasad działania poszczególnych elementów jednostki centralnej komputera;
 • dobiera urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych;
 • montuje komputer osobisty z podzespołów;
 • modernizuje i rekonfiguruje komputery osobiste;
 • planuje przebieg prac związanych z przygotowaniem komputera osobistego do pracy;
 • instaluje i aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje;
 • stosuje polecenia systemów operacyjnych do zarządzania systemem;
 • instaluje i konfiguruje sterowniki urządzeń;
 • konfiguruje ustawienia personalne użytkownika w systemie operacyjnym;
 • stosuje oprogramowanie narzędziowe systemu operacyjnego;
 • stosuje oprogramowanie zabezpieczające;
 • odczytuje dokumentację techniczną informatycznych systemów komputerowych;
 • opracowuje wskazania do użytkowania systemu operacyjnego;
 • sporządza cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych;
 • opracowuje dokumentację techniczną stanowiska komputerowego;
 • stosuje przepisy prawa autorskiego w zakresie dotyczącym systemów informatycznych;
 • rozpoznaje rodzaje licencji oprogramowania komputerowego;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące certyfikacji CE i recyklingu.

2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego

Uczeń:

 • wyjaśnia zasadę działania interfejsów komputera osobistego;
 • wyjaśnia zasadę działania urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
 • przygotowuje urządzenia peryferyjne komputera osobistego do pracy;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 • dobiera i wymienia materiały eksploatacyjne urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
 • wykonuje konserwację urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
 • instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
 • konfiguruje urządzenia peryferyjne komputera osobistego.

3. Naprawa komputera osobistego

Uczeń:

 • posługuje się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego;
 • określa kody błędów uruchamiania komputera osobistego;
 • lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego;
 • lokalizuje oraz usuwa usterki systemu operacyjnego i aplikacji;
 • lokalizuje uszkodzenia urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
 • sporządza harmonogram prac związanych z lokalizacją i usuwaniem usterek komputera osobistego;
 • dobiera oprogramowanie diagnostyczne i monitorujące pracę komputera osobistego;
 • odzyskuje z komputera osobistego dane użytkownika;
 • tworzy kopie bezpieczeństwa danych;
 • formułuje wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy komputera osobistego;
 • sporządza kosztorys naprawy komputera osobistego.

Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej

Uczeń:

 

 • rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych;
 • rozpoznaje i stosuje normy dotyczące okablowania strukturalnego;
 • rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;
 • rozpoznaje urządzenia sieciowe na podstawie opisu, symboli graficznych i wyglądu;
 • określa funkcje komputerowego systemu sieciowego;
 • wykonuje projekt lokalnej sieci komputerowej;
 • dobiera elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe;
 • sporządza kosztorys projektowanej sieci komputerowej;
 • dobiera medium do budowy lokalnej sieci komputerowej;
 • dobiera przyrządy i urządzenia do montażu okablowania strukturalnego;
 • montuje okablowanie sieciowe;
 • wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;
 • opisuje i analizuje klasy adresów IP;
 • projektuje strukturę adresów IP w sieci;
 • wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;
 • opracowuje dokumentację powykonawczą lokalnej sieci komputerowej.

 

2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych

Uczeń:

 

 • modernizuje i rekonfiguruje serwery;
 • konfiguruje przełączniki lokalnych sieci komputerowych;
 • konfiguruje sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych;
 • konfiguruje rutery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall);
 • konfiguruje urządzenia dostępu do lokalnej sieci komputerowej bezprzewodowej;
 • konfiguruje urządzenia telefonii internetowej;
 • dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne;
 • tworzy sieci wirtualne za pomocą połączeń internetowych;
 • monitoruje pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych.

 

3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Uczeń:

 

 • instaluje sieciowe systemy operacyjne;
 • konfiguruje interfejsy sieciowe;
 • udostępnia zasoby lokalnej sieci komputerowej;
 • charakteryzuje usługi serwerowe;
 • określa funkcje profili użytkowników i zasady grup użytkowników;
 • zarządza kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub komputera;
 • konfiguruje usługi katalogowe lokalnej sieci komputerowej;
 • zarządza centralnie stacjami roboczymi;
 • rozpoznaje protokoły aplikacyjne;
 • monitoruje działania użytkowników lokalnej sieci komputerowej;
 • modernizuje lokalną sieć komputerową;
 • przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych;
 • wyjaśnia zasady działania protokołów lokalnej sieci komputerowej;
 • konfiguruje usługi odpowiedzialne za adresację hostów (adresację IP), system nazw, ruting, zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju atakami z sieci (firewall);
 • podłącza lokalną sieć komputerową do Internetu;
 • konfiguruje usługi serwerów internetowych;
 • określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;
 • lokalizuje i usuwa przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych;
 • zabezpiecza komputery przed zawirusowaniem, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.

 

Kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

1. Tworzenie stron internetowych

Uczeń:

 

 • posługuje się hipertekstowymi językami znaczników;
 • tworzy strony internetowe za pomocą hipertekstowych języków znaczników;
 • tworzy kaskadowe arkusze stylów (CSS);
 • wykorzystuje kaskadowe arkusze stylów (CSS) do opisu formy prezentacji strony internetowej;
 • rozpoznaje funkcje edytorów spełniających założenia WYSIWYG;
 • tworzy strony internetowe za pomocą edytorów spełniających założenia WYSIWYG;
 • projektuje strukturę witryny internetowej;
 • wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami;
 • stosuje reguły walidacji stron internetowych;
 • testuje i publikuje witryny internetowe;
 • stosuje różne modele barw;
 • przestrzega zasad cyfrowego zapisu obrazu;
 • wykonuje projekt graficzny witryny internetowej;
 • tworzy grafikę statyczną i animacje jako elementy stron internetowych;
 • zmienia atrybuty obiektów graficznych i modyfikuje obiekty graficzne;
 • przetwarza i przygotowuje elementy graficzne, obraz i dźwięk do publikacji w Internecie;
 • przestrzega zasad komputerowego przetwarzania obrazu i dźwięku.

 

2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych

Uczeń:

 

 • korzysta z funkcji strukturalnego języka zapytań;
 • posługuje się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych;
 • projektuje i tworzy relacyjne bazy danych;
 • importuje dane do bazy danych;
 • tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych;
 • instaluje systemy baz danych i systemy zarządzania bazami danych;
 • modyfikuje i rozbudowuje struktury baz danych;
 • dobiera sposoby ustawiania zabezpieczeń dostępu do danych;
 • zarządza bazą danych i jej bezpieczeństwem;
 • określa uprawnienia poszczególnych użytkowników i zabezpieczenia dla nich;
 • udostępnia zasoby bazy danych w sieci;
 • zarządza kopiami zapasowymi baz danych i ich odzyskiwaniem;
 • kontroluje spójność baz danych;
 • dokonuje naprawy baz danych.

 

3. Tworzenie aplikacji internetowych

Uczeń:

 

 • korzysta z wbudowanych typów danych;
 • tworzy własne typy danych;
 • przestrzega zasad programowania;
 • stosuje instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
 • tworzy własne funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
 • wykorzystuje środowisko programistyczne: edytor, kompilator i debugger;
 • kompiluje i uruchamia kody źródłowe;
 • wykorzystuje języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera;
 • stosuje skrypty wykonywane po stronie klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;
 • wykorzystuje frameworki do tworzenia własnych aplikacji;
 • pobiera dane aplikacji i przechowuje je w bazach danych;
 • testuje tworzoną aplikację i modyfikuje jej kod źródłowy;
 • dokumentuje tworzoną aplikację;
 • zamieszcza opracowane aplikacje w Internecie;
 • zabezpiecza dostęp do tworzonych aplikacji.

 

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200