37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

Regulamin Konkursu Graficznego "Działajmy razem!"

Monika Bis

Regulamin konkursu pt. Działajmy razem! organizowanego w ramach Obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu – 11 lutego 2020r. w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli 11 lutego 2020r. to ważna data w kalendarzu działań na rzecz edukacji w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. To właśnie wtedy w około 100 państwach na całym świecie będziemy obchodzić Dzień Bezpiecznego Internetu. Hasłem przewodnim nadchodzącego wydarzenia jest zachęta Działajmy razem!

Nasza szkoła od 11 lat aktywnie włącza się do działań na rzecz świadomego korzystania z Internetu. Także tym razem wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa w sieci oraz zajmujących się grafiką komputerową, projektowaniem i przygotowaniem ciekawych projektów, publikacji zapraszamy do konkursu graficznego

fot1

 

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi i poszanowanie drugiej osoby, budowanie pozytywnych relacji nie tylko w świecie rzeczywistym ale także w Internecie, czyli na płaszczyźnie wirtualnej poprzez e-komunikację, e-czaty, e-naukę i e-rozrywkę itp. Także angażowanie się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, poprzez promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Uczniowie mają za zadanie zaprojektować kalendarz jednostronny, lub przygotować nadruk na buton/przypinkę albo kubek, lub stworzyć prezentację multimedialną, odwołując się do hasła tegorocznej kampanii i tytułu tego konkursu.

I. Adresaci:

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów technikum i szkół zawodowych w CEZ.

II. Cele konkursu:

 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym, rozbudzanie zainteresowań informatycznych;
 • szerzenie idei bezpiecznej pracy w Internecie oraz wyrabianie odpowiednich nawyków;
 • zachęcanie do wspólnej, edukacyjnej zabawy, jako mądrego sposobu spędzania czasu z komputerem;
 • wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich;
 • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.  

III. Sposób przeprowadzenia konkursu:

Dopuszcza się projekty konkursowe w następujących kategoriach:

I kategoria

Kalendarz jednostronny- wykonany w wybranym programie MS Word, MS Publisher, CorelDraw, GIMP. Wymiar kalendarza A3 (290 x 420 mm), układ poziomy lub pionowy. Inne formaty pliku powinny być uzgodnione z organizatorem konkursu, oraz zapisane jako *.JPG lub *.PDF

fot2

JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT KALENDARZA?

Należy przygotować na projekcie ramy czasowe, czyli podział roku na kolejne miesiące. Całość kompozycji uzupełnić grafiką, symbolami lub tekstami dotyczącymi tematyki bezpieczeństwa w sieci, wg wzoru powyżej. Dopuszcza się użycie fotografii, grafiki rastrowej z poszanowaniem praw autorskich , oraz możliwość wykorzystania na projekcie logo lub hasła kampanii DBI 2020. Projekt graficzny należy zapisać i złożyć w oryginalnym rozszerzeniu oraz zapisany jako *.jpg lub *.pdf. Inne formaty pliku powinny być uzgodnione z organizatorem konkursu.

II kategoria

Button/przypinka okrągła czyli grafika zaprezentowana w formie kompozycji nadrukowanej na button – projekt wykonany w wybranym programie graficznym CorelDraw, Illustrator, MS Publisher, GIMP. Wymiar nadruku - koło o średnicy 57 mm. Inne formaty pliku powinny być uzgodnione z organizatorem konkursu, oraz zapisane jako *.JPG lub *.PDF

fot3

JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT GRAFIKI NA BUTTON?

Należy zaprojektować grafikę, symbole lub tekst do umieszczenia na okrągłej przypince wg wzoru powyżej. Wszystkie elementy muszą być własnego autorstwa. Dopuszcza się jedynie możliwość wykorzystania na projekcie gotowego logo lub hasła kampanii DBI 2020. Projekt graficzny należy zapisać i złożyć w oryginalnym rozszerzeniu oraz zapisany jako *.jpg lub *.pdf. Inne formaty pliku powinny być uzgodnione z organizatorem konkursu.

Dane dotyczące projektu na buton/przypinkę:

 • wielkości obszaru projektu – max. koło o średnicy 57 mm
 • format pliku: *.jpg, lub *.pdf - zapisane w skali 1:1

III kategoria

Kubek - czyli grafika zaprezentowana w formie kompozycji nadrukowanej na kubek – projekt wykonany w wybranym programie graficznym CorelDraw, Illustrator, MS Publisher, GIMP Wymiar nadruku max rozmiar A7 (74 x 105 mm). Inne formaty pliku powinny być uzgodnione z organizatorem konkursu, oraz zapisane jako *.JPG lub *.PDF

fot4

JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT GRAFIKI NA KUBEK?

Należy zaprojektować grafikę, symbole, hasło tak aby można było projekt umieścić na kubku wg wzoru powyżej. Wszystkie elementy muszą być własnego autorstwa. Dopuszcza się jedynie możliwość wykorzystania na projekcie gotowego logo lub hasła kampanii DBI 2020. Projekt graficzny należy zapisać i złożyć w oryginalnym rozszerzeniu oraz zapisany jako *.jpg lub *.pdf. Inne formaty pliku powinny być uzgodnione z organizatorem konkursu

Dane dotyczące projektu na kubek:

 • kolor kubka - biały,
 • umiejscowienie projektu - przód lub wskazany bok kubka,
 • wielkości obszaru projektu – A7 (74 x105 mm), pion lub poziom dowolnie,
 • format pliku: *.jpg, *.pdf - zapisane w skali 1:1

IV kategoria

Prezentacja multimedialna - czyli zobrazowanie tegorocznego hasła Działajmy razem! Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet OpenOffice) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach (z rozszerzeniem *.PPT, *.PPTX, *.ODP jak również jako prezentacja z rozszerzeniem *.PPS).

fot5

JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT PREZENTACJA MULTIMEDIALNA?

Należy przygotować prezentację multimedialną, zawierającą grafikę, symbole lub teksty dotyczące tematyki bezpieczeństwa w sieci, odwołujące się do hasła DBI 2020. Dopuszcza się użycie fotografii, grafiki rastrowej, muzyki z poszanowaniem praw autorskich, oraz możliwość wykorzystania na projekcie logo lub hasła kampanii DBI 2020.

Dane dotyczące projektu prezentacja:

 • praca powinna zawierać maksimum 10 slajdów,
 • pierwszy slajd tytułowy – musi zawierać tytuł konkursu,
 • kolejne slajdy (z wyłączeniem ostatniego) mogą zawierać teksty, grafikę, lub symbole, dźwięk,
 • ostatni slajd – musi zawierać bibliografię czyli źródła informacji, linki do stron www,
 • czcionki, kolorystyka, szata graficzna, ewentualna (niekonieczna) ścieżka dźwiękowa, liczba wykorzystanych fotografii, grafik, animacji itp. – dowolna,
 • prezentacja nie może zawierać materiałów chronionych prawem autorskim użytych bez zgody właściciela praw.
 • orientacja slajdów pion lub poziom dowolna,
 • format pracy: . *.ppt, *.pptx lub *.pps, lub *.odp.
 1. Jeden uczeń może zgłosić w konkursie tylko 1 projekt.
 2. Prace muszą być wykonane indywidualnie. Zabronione jest kopiowanie prac osób trzecich.
 3. W pracy konkursowej powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy.
 4. Projekty konkursowe muszą być przejawem oryginalnej twórczości uczestnika i nie mogą naruszać praw osób trzecich, a także norm obyczajowych – w szczególności nie mogą prezentować treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających elementy erotyczne, obsceniczne, obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc, treści rasistowskie oraz materiały chronione prawami wyłącznymi lub naruszających prawo do prywatności.
 5. Przesłanie prac jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy w celach promocyjnych związanych z konkursem oraz w celach informacyjno-dydaktycznych CEZ.
 6. Oryginalne pliki logo i hasło kampanii DBI 2020 do pobrania na stronie https://www.saferinternet.pl/dbi/materialy-do-pobrania.html

IV. Miejsce i termin składania prac:

Prace konkursowe należy dostarczyć zapisane na płycie CD lub na innym nośniku (pendrive, itp.) do 21 lutego 2020r. Prace oddajemy Pani Monice Bis lub Pani Justynie Krawiec - pracownia komputerowa 107.

V. Kryteria oceny prac:

Powołana i zatwierdzona 3-osobowa komisja w skład, której będą wchodzili: przedstawiciel dyrekcji i nauczyciele naszej szkoły do dnia 28 lutego 2020r. dokona oceny prac konkursowych. Pod uwagę będą brane prace prezentujące temat w sposób interesujący oraz przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu. Oceniana będzie również wizualna strona projektu, techniczna poprawność wykonania, zastosowane efekty związane z obróbką obrazu, tekstu, wybrane techniki plastyczne. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz na wystawie okolicznościowej. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz umieszczone na szkolnej stronie internetowej: http://cezstalowawola.pl.

Najciekawsze prace zostaną wydrukowe i wykorzystane w organizacji Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu 2020.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody oraz możliwość otrzymania oceny celującej z przedmiotów informatycznych i graficznych (zgodnie z P.S.O.), wyniki konkursu będą ogłoszone do dnia 13 marca 2020r. oraz umieszczone na stronie internetowej szkoły.

VI. Postanowienia końcowe:

Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły: http://cezstalowawola.pl.

Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatora prawa autorskie, tj. prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji i ich prezentacji. Zgłoszenie pracy do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora/Centrum Edukacji Zawodowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim.

Organizatorzy Monika Bis i Justyna Krawiec nauczyciele CEZ

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.); Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, opublikowanego w Dzienniku Ustaw z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...