37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

KOMUNIKAT DYREKTORA CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W STALOWEJ WOLI

Darek Gawron

ZAJĘCIA ZDALNE 25.03.2020-10.04.2020

Minister Edukacji Narodowej Rozporządzeniem z dnia 20.03.2020r. (Dz. U. poz. 493) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zobowiązał dyrektora szkoły do organizacji realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia”.

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania:

W okresie od 25.03.2020 do 10.04.2020 r Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli jest zamknięte. Pełnione są dyżury pracowników obsługi i administracji w godzinach 7:00-15:00. Pilne sprawy załatwiane są po telefonicznym uzgodnieniu.

Telefony kontaktowe do CEZ:

Sekretariat - 15 813 48 54

Dyrektor - 695 604 300

Zastępcy - 695 609 369 - 695 604 930

Kierownik Centrum Kształcenia Zawodowego nr 4 - 695 604 624

Ochrona szkoły – 601 856 300

Księgowość – 695 604 414

Podstawą komunikowania się uczniów i rodziców z nauczycielami i odwrotnie jest wpis w DE. Nauczyciele pracują zgodnie z planem lekcji zamieszczonym na stronie internetowej CEZ. W tym czasie są do dyspozycji uczniów i rodziców, zamieszczają w dzienniku elektronicznym (DE) temat lekcji / zajęć. W zmodule zadania domowe lub wiadomości wpisują wszystkie wytyczne, gdzie znajdują się materiały dla uczniów z poszczególnych jednostek lekcyjnych np. e-mail.

Zajęcia mogą być prowadzone:

  1. bezpośrednio z uczniami - wykorzystanie np. platformy moodle, zgodnie z planem lekcji, 
  2. poprzez realizację zadań wyznaczonych przez nauczycieli uczniom - zakres materiału do realizacji zgodnie z postawą programową i programem nauczania uwzględniając czas pracy ucznia przewidziany na dany przedmiot w planie lekcji oraz zadanie pracy domowej. Nauczyciele ustalają zadania, których wykonanie potwierdza opanowanie wiedzy i umiejętności w szczególności podlegające ocenie. Zadania powinny: uwzględniać możliwość oceny pracy uczniów zgodnie z systemem oceniania, równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

W przypadku konieczności przesłania treści w formacie, którego nie obsługuje DE nauczyciel uzgadnia z uczniami formułę współpracy w zakresie przesyłania materiałów, zadań, zasobów Internetu, z których mają korzystać uczniowie (platforma Moodle, EMAIL, SMS, inne).

Kontakty z nauczycielami obywają się w godzinach pracy zgodnie z planem lekcji. Podstawą korespondencji jest DE. Powyższy sposób prowadzenia zajęć dotyczy również zajęć praktycznych wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia. W tym przypadku nauczyciel przekazuje uczniom instruktaż stanowiskowy, szklenie bhp dotyczące zadań wykonywanych przy realizacji danego tematu,  proponuje skorzystanie z zasobów internetowych np. filmy, może zlecić wykonanie „Projektu realizacji pracy” lub inne zadania podlegające ocenie.

W przypadku zagrożenia realizacji programu nauczania i podstaw programowych wynikającą z wprowadzenia kształcenia zdalnego do 10.04.2020 r. proszę nauczycieli o zgłoszenie do dyrektora CEZ konieczności modyfikacji programów nauczania z uwzględnieniem przeniesienia terminów realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Program nauczania zawodu może ulec modyfikacji w taki sposób, że część kształcenia przewidzianego do realizacji w
klasach (semestrach) programowo wyższych może być zrealizowana w roku szkolnym 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, jeżeli dotychczas nabyte przez uczniów wiedza i umiejętności na to pozwalają, a część kształcenia niemożliwa do realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik lub innego sposobu kształcenia może być zrealizowana w klasach (semestrach) programowo wyższych w następnych latach szkolnych.

W przypadku praktyk zawodowych uczniów technikum zaplanowanych do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, praktyki realizuje się do końca roku szkolnego 2019/2020. W przypadku realizacji praktyk w okresie ferii letnich czas trwania zajęć dydaktycznowychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki nie ulega skróceniu w rozumieniu przepisów w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Potrzebę kontaktowania się uczniów i rodziców z nauczycielami pedagogami w innych godzinach należy zgłosić do dyrekcji CEZ telefonicznie na numery podane jak wyżej.

Potwierdzeniem uczestnictwa uczniów w zajęciach jest:

1. wpisanie przez nauczyciela prowadzącego zajęcia obecności do DE na podstawie udziału w zajęciach on-line,
2.przesłanie przez uczniów do nauczyciela prowadzącego zajęcia, wykonanych zadań i poleceń dotyczących opanowania materiału zadanego na danej jednostce lekcyjnej w terminie do następnych zajęć (należy rozumieć zajęcia w kolejnym dniu) zgodnie z przyjętą formułą współpracy. W tym przypadku obecność/uczestnictwo uczniów nauczyciel potwierdza na kolejnych zajęciach po zapoznaniu się z wykonanymi przez uczniów zadaniami.

W słowniku DE będzie wpisana możliwość potwierdzenia obecności ucznia na zajęciach zdalnego nauczania oznaczona literą „e” – E-lerning. Sprawdzenia obecności można dokonać na podstawie korespondencji w DE „Nieprzeczytane/ Przeczytane”. Uczniowie, którzy przeczytali wiadomości są obecni na zajęciach kształcenia zdalnego. 

W sytuacjach losowych nieobecność ucznia może być usprawiedliwiona przez wychowawcę kasy zgodnie ze statutem CEZ.

O postępach ucznia w nauce i ocenach rodzice / uczniowie informowani są z wykorzystaniem DE lub telefonicznie. W przypadku telefonicznego kontaktowania się nauczycieli z uczniami i rodzicami proszę korzystać z numerów telefonów zamieszczonych w DE lub przekazanych osobiście przez uczniów / rodziców nauczycielom i wychowawcom klas. Informacji można udzielać tylko osobom upoważnionym.

Do prowadzenia zajęć nauczyciele mogą korzystać z komputerów w szkole w godzinach 7:00-16:30.

Zaliczanie do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia odbywa się na dotychczasowych zasadach wpis tematu i frekwencji uczniów do DE, karta rozliczenia godzin ponadwymiarowych. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych.

Dyrektor CEZ
Piotr Żyjewski

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...