Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

e maturalny e zawodowy

Informacja o zakresie opieki sprawowanej przez pielęgniarkę szkolną.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli działając na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami1 informuje, że uczniowie są objęci profilaktyczną opieką zdrowotną w środowisku nauczania i wychowania w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej obejmujących:

  • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u ucznia I, III i IV klasy szkoły ponadpodstawowej, a także kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki czynnej nad uczniami z problemem zdrowotnym;
  • opiekę nad uczniami przewlekle chorymi i z niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem rodzinnym, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
  • udzielaniu pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, zachorowaniach lub zatruciach u uczniów;
  • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej;
  • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji warunków sanitarnych w szkole.

Brak zgody na realizację któregokolwiek z wyżej wymienionych świadczeń wymaga formy pisemnej. Informacja o świadczeniach gwarantowanych znajduje się na tablicy ogłoszeń w szkole.

Jednocześnie NZOZ informuje, że pozyskane dane dotyczące stanu zdrowia ucznia są objęte tajemnicą medyczną. Ponadto dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO3 w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń zdrowotnych.

Prosimy o wypełnienie i przekazanie pielęgniarce szkolnej Karty Wywiadu Zdrowotnego Ucznia. Dane uzyskane z wywiadu posłużą do realizacji wyżej wymienionych świadczeń. W celu zapewnienia jak najlepszej opieki nad dzieckiem podczas pobytu w szkole, prosimy o bieżące informowanie pielęgniarki szkolnej o wszelkich zmianach w stanie zdrowia dziecka.

Gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkole jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00, telefon kontaktowy : 695 604 983.

Celem testów przesiewowych oraz badania bilansowego jest:

  • wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dziecka, np.: wady wzroku, kręgosłupa, słuchu,
  • określenie grupy ćwiczebnej , tj.: przeciwwskazań na zajęcia w-f, uczestnictwa w zawodach sportowych,
  • innych szczególnych wskazań dotyczących opieki zdrowotnej w trakcie pobytu dziecka w szkole, ustalenie ograniczeń dotyczących wyboru nauki lub zawodu.

Po wykonaniu testów przesiewowych uczniowie pełnoletni / rodzice proszeni są o udanie się z dzieckiem do lekarza rodzinnego celem wykonania badań bilansowych. Kartę badania bilansowego należy zwrócić pielęgniarce szkolnej.

Przypominamy, że pielęgniarce szkolnej należy dostarczyć Kartę Zdrowia Ucznia. Szczególnie dotyczy to uczniów z poza Stalowej Woli .

Inne: edukacja i oświata zdrowotna będzie realizowana w ciągu całego roku szkolnego.

Współpracujemy z: