37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

Kółko z języka polskiego

Kółko z języka polskiego

Darek Gawron

Program zajęć z języka polskiego dla klas  technikum opracowany i realizowany w klasach maturalnych na zajęciach pozalekcyjnych.

Opracowano w oparciu o serię podręczników do języka polskiego Wydawnictwa „Stentor" P. Marciszuka

Ogólne założenia programowe:

Podsumowanie wiadomości z gimnazjum w zakresie kształcenia językowego, literackiego, kulturowego

Przypomnienie realizowanych w cyklu kształcenia ścieżek międzyprzedmiotowych przede wszystkim czytelniczej i medialnej oraz filozoficznej pod kątem ustnej prezentacji tematu

Przypomnienie, że literatura ujmowana jest w ścisłym związku z innymi dziedzinami sztuki pod kątem prezentowania tematu ze szkolnej listy tematów w zakresie korespondencji literatury i sztuki

Diagnoza oraz rozpoznanie potrzeb uczniów, którzy w roku szkolnym będą zdawać maturę wewnętrzną i zewnętrzną z języka polskiego

Cele kształcenia:

 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych do zaprezentowania się oraz odczytywania, analizowania i interpretowania tekstów kultury w różnych kontekstach i na różnych poziomach.
 • Równolegle uczeń przypomina sobie inne kluczowe umiejętności, których mówi podstawa programowa, a zwłaszcza umiejętności docierania do informacji, gromadzenia ich, porządkowania, przetwarzania, syntezowania wiedzy, oraz inne umiejętności samokształceniowe.
 • Kontakt z tekstami kultury mający wspomagać tworzenie własnego systemu wartości ucznia, a także zachęcać go do wartościowania, oceniania, dokonywania wyborów etycznych i estetycznych, samodzielnego podejmowania decyzji, tworzenia tekstów kultury i -w konsekwencji-brania odpowiedzialności za własny rozwój.
 • Zaprezentowania dojrzałego wystąpienia na ustnej maturze z języka polskiego.
 • Pogłębianie rozumienia symbolicznego charakteru kultury poprzez poznanie tekstów ważnych dla poczucia wspólnoty Narodowej, europejskiej, ogólnoludzkiej i odczytywanie ich w różnych kontekstach i na różnych poziomach.
 • Rozpoznanie wątków tradycji w czytanych utworach literackich ( i innych tekstach kultury) określanie konwencji, stylu, podstaw światopoglądowych i filozoficznych.
 • Pomoc w rozumieniu mechanizmów rządzących współczesną kulturą masową oraz wzajemnych relacji między różnymi obszarami kultury.
 • Doskonalenie adekwatnych do różnych sytuacji sprawności komunikacyjnych, a zwłaszcza umiejętności i tworzenia samodzielnych dłuższych wypowiedzi-w mowie i piśmie-w różnych formach i stylach.
 • Stosowanie wiedzy o języku, budowie dzieła literackiego (dzieła sztuki), w procesie historycznoliterackim, tradycji kulturowej - przy odczytywaniu utworów oraz dzieł sztuki i tworzeniu tekstów własnych.
 • Przypomnienie podstawowych umiejętności samokształceniowych, w tym:
  korzystanie z różnych źródeł informacji, notowanie, sporządzanie opisu bibliograficznego.
 • Porządkowanie informacji:
  hierarchizowanie, wartościowanie, scalanie, syntezowanie w celu spójnego obrazu świata.
 • Konsultowanie tworzenia ustnej prezentacji tematu ze szkolnej listy tematów.

OPRACOWAŁY

Agnieszka Jarosz

Anna Pikula

Barbara Surma

Program zajęć wyrównawczych z języka polskiego dla klas technikum realizowany na zajęciach pozalekcyjnych 

Opracowano w oparciu o serię podręczników do języka polskiego Wydawnictwa „Stentor" P. Marciszuka

Ogólne założenia programowe:

Podsumowanie wiadomości z gimnazjum w zakresie kształcenia językowego, literackiego, kulturowego

Indywidualna praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w nauce

Zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby uczniów z dysfunkcjami (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)

Ujmowanie literatury w ścisłym związku z innymi dziedzinami sztuki

Cele kształcenia:

Gruntowne opracowanie poszczególnych reguł ortograficznych w połączeniu z ćwiczeniami usprawniającymi procesy percepcyjno-motoryczne:

 • ćwiczenia funkcji wzrokowych
 • ćwiczenia funkcji słuchowych
 • ćwiczenia funkcji wzrokowych i słuchowych
 • ćwiczenia funkcji kinestetyczno-ruchowych
 • ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • ćwiczenie orientacji w kierunkach
 • ćwiczenia koncentracji uwagi
 • ćwiczenia pamięci
 • ćwiczenia logicznego myślenia
 • ćwiczenia wzbogacające słownictwo

Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych niezbędnych do odczytania, analizowania i interpretowania tekstów kultury w różnych kontekstach i na różnych poziomach

Rozpoznawanie wątków tradycji w czytanych utworach literackich (i innych tekstach kultury), określenie konwencji, stylu, podstaw światopoglądowych i filozoficznych

Doskonalenie umiejętności tworzenia samodzielnych dłuższych wypowiedzi w mowie i piśmie - w różnych formach i stylach

Ćwiczenie czytania ze zrozumieniem

Zdobywanie podstawowych umiejętności samokształceniowych, w tym: korzystanie z różnych źródeł informacji, notowanie, sporządzanie opisu bibliograficznego

Stosowanie wiedzy o języku, budowie dzieła literackiego, procesie historyczno-literackim, tradycji kulturowej - przy odczytywaniu utworów oraz dzieł sztuki i tworzeniu tekstów własnych

Opracowały:

Agnieszka Jarosz

Anna Pikula

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...