37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

Darek Gawron

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują się do udostępnienia materiałów do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 2 do 8 kwietnia br. Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Załącznik - pobierz.

Darek Gawron

ZAJĘCIA ZDALNE 25.03.2020-10.04.2020

Minister Edukacji Narodowej Rozporządzeniem z dnia 20.03.2020r. (Dz. U. poz. 493) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zobowiązał dyrektora szkoły do organizacji realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia”.

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania:

W okresie od 25.03.2020 do 10.04.2020 r Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli jest zamknięte. Pełnione są dyżury pracowników obsługi i administracji w godzinach 7:00-15:00. Pilne sprawy załatwiane są po telefonicznym uzgodnieniu.

Telefony kontaktowe do CEZ:

Sekretariat - 15 813 48 54

Dyrektor - 695 604 300

Zastępcy - 695 609 369 - 695 604 930

Kierownik Centrum Kształcenia Zawodowego nr 4 - 695 604 624

Ochrona szkoły – 601 856 300

Księgowość – 695 604 414

Podstawą komunikowania się uczniów i rodziców z nauczycielami i odwrotnie jest wpis w DE. Nauczyciele pracują zgodnie z planem lekcji zamieszczonym na stronie internetowej CEZ. W tym czasie są do dyspozycji uczniów i rodziców, zamieszczają w dzienniku elektronicznym (DE) temat lekcji / zajęć. W zmodule zadania domowe lub wiadomości wpisują wszystkie wytyczne, gdzie znajdują się materiały dla uczniów z poszczególnych jednostek lekcyjnych np. e-mail.

Zajęcia mogą być prowadzone:

  1. bezpośrednio z uczniami - wykorzystanie np. platformy moodle, zgodnie z planem lekcji, 
  2. poprzez realizację zadań wyznaczonych przez nauczycieli uczniom - zakres materiału do realizacji zgodnie z postawą programową i programem nauczania uwzględniając czas pracy ucznia przewidziany na dany przedmiot w planie lekcji oraz zadanie pracy domowej. Nauczyciele ustalają zadania, których wykonanie potwierdza opanowanie wiedzy i umiejętności w szczególności podlegające ocenie. Zadania powinny: uwzględniać możliwość oceny pracy uczniów zgodnie z systemem oceniania, równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

W przypadku konieczności przesłania treści w formacie, którego nie obsługuje DE nauczyciel uzgadnia z uczniami formułę współpracy w zakresie przesyłania materiałów, zadań, zasobów Internetu, z których mają korzystać uczniowie (platforma Moodle, EMAIL, SMS, inne).

Kontakty z nauczycielami obywają się w godzinach pracy zgodnie z planem lekcji. Podstawą korespondencji jest DE. Powyższy sposób prowadzenia zajęć dotyczy również zajęć praktycznych wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia. W tym przypadku nauczyciel przekazuje uczniom instruktaż stanowiskowy, szklenie bhp dotyczące zadań wykonywanych przy realizacji danego tematu,  proponuje skorzystanie z zasobów internetowych np. filmy, może zlecić wykonanie „Projektu realizacji pracy” lub inne zadania podlegające ocenie.

W przypadku zagrożenia realizacji programu nauczania i podstaw programowych wynikającą z wprowadzenia kształcenia zdalnego do 10.04.2020 r. proszę nauczycieli o zgłoszenie do dyrektora CEZ konieczności modyfikacji programów nauczania z uwzględnieniem przeniesienia terminów realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Program nauczania zawodu może ulec modyfikacji w taki sposób, że część kształcenia przewidzianego do realizacji w
klasach (semestrach) programowo wyższych może być zrealizowana w roku szkolnym 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, jeżeli dotychczas nabyte przez uczniów wiedza i umiejętności na to pozwalają, a część kształcenia niemożliwa do realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik lub innego sposobu kształcenia może być zrealizowana w klasach (semestrach) programowo wyższych w następnych latach szkolnych.

W przypadku praktyk zawodowych uczniów technikum zaplanowanych do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, praktyki realizuje się do końca roku szkolnego 2019/2020. W przypadku realizacji praktyk w okresie ferii letnich czas trwania zajęć dydaktycznowychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki nie ulega skróceniu w rozumieniu przepisów w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Potrzebę kontaktowania się uczniów i rodziców z nauczycielami pedagogami w innych godzinach należy zgłosić do dyrekcji CEZ telefonicznie na numery podane jak wyżej.

Potwierdzeniem uczestnictwa uczniów w zajęciach jest:

1. wpisanie przez nauczyciela prowadzącego zajęcia obecności do DE na podstawie udziału w zajęciach on-line,
2.przesłanie przez uczniów do nauczyciela prowadzącego zajęcia, wykonanych zadań i poleceń dotyczących opanowania materiału zadanego na danej jednostce lekcyjnej w terminie do następnych zajęć (należy rozumieć zajęcia w kolejnym dniu) zgodnie z przyjętą formułą współpracy. W tym przypadku obecność/uczestnictwo uczniów nauczyciel potwierdza na kolejnych zajęciach po zapoznaniu się z wykonanymi przez uczniów zadaniami.

W słowniku DE będzie wpisana możliwość potwierdzenia obecności ucznia na zajęciach zdalnego nauczania oznaczona literą „e” – E-lerning. Sprawdzenia obecności można dokonać na podstawie korespondencji w DE „Nieprzeczytane/ Przeczytane”. Uczniowie, którzy przeczytali wiadomości są obecni na zajęciach kształcenia zdalnego. 

W sytuacjach losowych nieobecność ucznia może być usprawiedliwiona przez wychowawcę kasy zgodnie ze statutem CEZ.

O postępach ucznia w nauce i ocenach rodzice / uczniowie informowani są z wykorzystaniem DE lub telefonicznie. W przypadku telefonicznego kontaktowania się nauczycieli z uczniami i rodzicami proszę korzystać z numerów telefonów zamieszczonych w DE lub przekazanych osobiście przez uczniów / rodziców nauczycielom i wychowawcom klas. Informacji można udzielać tylko osobom upoważnionym.

Do prowadzenia zajęć nauczyciele mogą korzystać z komputerów w szkole w godzinach 7:00-16:30.

Zaliczanie do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia odbywa się na dotychczasowych zasadach wpis tematu i frekwencji uczniów do DE, karta rozliczenia godzin ponadwymiarowych. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych.

Dyrektor CEZ
Piotr Żyjewski

Darek Gawron

Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu w sesji styczeń/luty 2020 mogą złożyć deklarację ponownego przystąpienia do egzaminu w sesji czerwiec/lipiec 2020.

Termin: do 31 marca 2020r.

Deklaracje można pobrać ze strony internetowej OKE w Krakowie pod adresem:
http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20160226113628499

  • zgłoszenia do egzaminu – formuła 2012 – kwalifikacje jednoliterowe
    uczniowie/słuchacze szkół
    wzór deklaracji do pobrania

Deklarację należy wypełnić i przesłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W tytule wiadomości należy wpisać "deklaracja" oraz podać swoje imię i nazwisko.

Darek Gawron

Sklepy internetowe księgarń, sklepy z e-bookami i cyfrowe repozytoria dają dziś dostęp do tysięcy tytułów. Podpowiadamy, jak sięgać po książki bez wychodzenia z domu.

WolneLektury.pl

Wolne Lektury to jedna z najpopularniejszych bezpłatnych bibliotek cyfrowych w Polsce. Repozytorium gromadzi lektury szkolne, które są zalecane do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz dzieła klasyki literatury polskiej i światowej, które dostępne są w domenie publicznej. Na Wolnych Lekturach znajdziemy m.in. tłumaczenia dzieł laureatów literackiej Nagrody Nobla, lektury, bajki i baśnie dla dzieci, a także audiobooki, czytane przez takich aktorów jak Danuta Stenka, Jan Peszek czy Andrzej Chyra. Biblioteka daje w tej chwili dostęp do ponad 5500 utworów. Każdą książkę można czytać online lub pobrać na komputer czy urządzenie mobilne w trzech formatach: PDF, EPUB, MOBI.

Epodreczniki.pl

Książki i materiały edukacyjne udostępniane przez serwis epodreczniki.pl są całkowicie bezpłatn i zostały dostosowane do potrzeb trzech grup wiekowych (edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa). Najmłodsi czytelnicy odnajdą tam m.in. zagadki i zadania interaktywne. Dla starszych uczniów przygotowano e‑materiały do języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, przyrody, matematyki, edukacji informatycznej i informatyki, biologii, geografii, fizyki, chemii, edukacji dla bezpieczeństwa. A w nich mnóstwo zadań interaktywnych, krzyżówek, filmików. E-podręczniki dostępne są z poziomu różnych typów urządzeń komputera, laptopa, tabletu, smartfona, tablicy interaktywnej.

Lektury.gov.pl

Projekt lektury.gov.pl został zainicjowany przez dwa ministerstwa: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Dzięki tej inicjatywie lektury można pobierać przez Internet i słuchać ich wersji audio lub czytać w dowolnym momencie za pomocą wygodnej aplikacji mobilnej. Zasoby serwisy zostały podzielone na 5 kategorii dostosowanych do programu nauczania w szkołach podstawowych i liceach. Książki można czytać online lub pobrać na czytnik w formie e-booka.

Polona

POLONA to jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i jednocześnie największa tego typu biblioteka w Polsce. Biblioteka Narodowa udostępnia w serwisie nie tylko swoje zbiory, ale też obiekty innych instytucji – zdigitalizowane przy użyciu najnowocześniejszych technologii, pozwalających uzyskać najwyższą jakość. Każdego dnia zbiory POLONY powiększają się średnio o 2 000 obiektów: książek, starych druków, rękopisów, grafik, map, nut, fotografii, ulotek, afiszy i pocztówek. Rocznie to ponad 17 milionów skanów.W POLONIE znajdują się najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, takie jak Kronika Anonima zwanego Gallem, rękopisy Kochanowskiego, Mickiewicza i Chopina, rysunki Norwida i Witkacego. Zbiory POLONY to cały przekrój dziedzin i epok: rękopisy iluminowane, najstarsze polskie książki drukowane, ryciny, rysunki oraz publikacje popularne – pocztówki, stare elementarze, książki dla dzieci, książki kucharskie czy dawne poradniki.

Wikiźródła

Wikiźródła to projekt siostrzany Wikipedii, którego celem jest stworzenie wolnego repozytorium tekstów źródłowych oraz ich tłumaczeń w formacie stron Wiki. Do tej pory w serwisie zostało udostępnionych ponad 200 000 tekstów 2156 autorów, z których można korzystać bezpłatnie. W Wikiźródłach znajdziemy m.in. powieści, zbiory poezji, albumy, biografie, encyklopedie, słowniki, eseje, legendy i bajki, opracowania naukowe, pamiętniki oraz reportaże.

Ibuk.pl

Ibuk.pl to jedna z największych wypożyczalni e-booków w Polsce. Projekt został stworzony w 2007 roku przez Wydawnictwo Naukowe PWN. W swojej ofercie wypożyczalnia posiada ponad 70 tysięcy publikacji naukowych z wielu dziedzin, wśród nich ebooki z zakresu nauk ekonomicznych, humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, społecznych. Ibuk.pl to nie tylko wielka wypożyczalnia ebooków, lecz także spory wybór audiobooków. Wśród książek do słuchania posiada publikacje naukowe i akademickie, a także podręczniki i lektury szkolne. W serwisie ibuk.pl książki elektroniczne można wypożyczać zarówno pojedynczo, jak i w abonamentach.

Barbara Jarecka

Monika Bis

Podsumowanie OBCHODÓW DBI 2020

w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Wolilogo 

Już po raz kolejny Centrum Edukacji Zawodowej przystąpiło do ogólnoświatowej kampanii Dzień Bezpiecznego Internetu (w skrócie DBI) 2020. Akcja ta organizowana jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W tym roku wyznaczono datę 11 lutego 2020 jako dzień działań na rzecz edukacji w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. To właśnie wtedy w około 100 państwach na całym świecie obchodzono Dzień Bezpiecznego Internetu. Hasłem przewodnim obchodów było „Działajmy Razem”, które stało się także tytułem szkolnego konkursu graficznego, ogłoszonego dla uczniów CEZ.

Wprowadzony stan epidemiczny spowodował odwołanie zaplanowanego na dzień 13 marca 2020 Happeningu DBI i zmusił do zmian organizacyjnych, a co za tym idzie podjęcia decyzji o upowszechnieniu wyników konkursu na stronie internetowej szkoły.>

Ze względu na obecną sytuację, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i zawieszeniem zajęć edukacyjnych, zapraszamy w sposób wyjątkowy, do zapoznania się z działaniami szkolnymi w ramach DBI prowadzonymi wśród uczniów naszej szkoły oraz prezentacji wyników szkolnego konkursu graficznego.

Darek Gawron

Z powodu zagrożenia epidemią wszystkie polskie dzieci i wielu dorosłych jest zmuszonych do pozostania w domu. O tak wiele wolnego czasu konkurować będą zarówno gry, filmy jak i telewizja oraz książki. „Teraz czas na czytanie” to hasło rzucone przez Fundację Powszechnego Czytania. Celem jest zachęcenie Polaków do skorzystania z kwarantanny w sposób, który zbuduje kompetencje dzieci na przyszłość i w tym obszarze przekuje potencjalny kryzys w sukces.

Badania udowodniły, że czytanie skutecznie niweluje stres: już 6 minut czytania obniża poziom stresu o 60%. Czytanie przynosi także wiele innych skutków długofalowych:, buduje kompetencje społeczne, emocjonalne i kognitywne, ma moc niwelowania różnic społecznych.

Tak więc zachęcamy: macie czas? Czytajcie! Dla uspokojenia, dla rozwoju emocjonalnego oraz dla odbycia najwspanialszych podróży pozostając we własnych czterech ścianach! Jeśli chcecie się podzielić zdjęciami – wrzucajcie na social media z #TerazCzasNaCzytanie – bądźmy razem choć każdy w swoim domu .

Wspieramy akcję „Teraz czas na czytanie”. Zachęcamy do wykorzystania tej trudnej sytuacji, w jakiej nagle wszyscy się znaleźliśmy, na czytanie książek, wspólne uczenie się i zdobywanie nowych umiejętności za pomocą wartościowych źródeł wiedzy.

Biblioteka CEZ

Darek Gawron

Od dnia 12 marca 2020r. Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli będzie zamknięte i zajęcia dydaktyczo – wychowawcze nie będą się odbywały.

Decyzja ta podyktowana jest działaniami prewencyjnymi, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się Koronawirusa.
Zaleca się w dniach, w których nie będziecie zajęć ograniczyć spotkania towarzyskie oraz udział w spotkaniach grupowych. Swoją aktywność poza miejscem zamieszkania proszę ograniczyć do zapewnienia swoich podstawowych potrzeb bytowych.

Zaleca się, aby uczniowie we własnym zakresie przygotowywali się do matury i egzaminów zawodowych oraz uzupełniali wiedzę, gdyż na stan obecny kalendarz roku szkolnego oraz egzaminów nie uległ zmianie.

Proszę śledzić kolejne informacje, które będą się pojawiać na stronie internetowej CEZ oraz w dzienniku elektronicznym.

Piotr Żyjewski

2020 © Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. All Rights Reserved.

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...