37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

Wyprawka szkolna dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2023/2024

Darek Gawron

Z dofinansowania w ramach „Wyprawki szkolnej” mogą skorzystać uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną:

 • słabowidzący,
 • niesłyszący,
 • słabosłyszący,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Wniosek należy złożyć w gabinecie 116 w terminie do 8 września 2023 r.

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:

 1. złożyć wniosek do 8 września 2023 r.
  Wniosek może złożyć rodzic ucznia/ prawny opiekun, rodzic zastępczy, pełnoletni uczeń. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2. dokonać zakupu podręczników;
 3. przedłożyć w szkole dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu (faktury imienne na rodzica bądź opiekuna prawnego w przypadku gdy uczeń nie ma ukończonych 18 lat, paragon lub oświadczenie).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły bądź u osoby koordynującej wyprawkę szkolną (psycholog).
Wniosek i wzór oświadczeń można otrzymać w gabinecie psychologa, w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony szkoły.

Wzór wniosku

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...