37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1

15 8134854, 15 8428300
cezstalowawola@wp.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIÓW oraz UCZNIÓW/KANDYDATÓW NA UCZNIÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIÓW oraz UCZNIÓW/KANDYDATÓW NA UCZNIÓW

Darek Gawron

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119, s 1, dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych jest Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli ul.E.Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr telefonu: 15 813 48 54.
 2. Inspektorem ochrony danych w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli jest Pani Krystyna Tutak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr telefonu: 695-604-983.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  a) dane osobowe kandydata na ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodziców/opiekuna prawnego w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z: Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.), Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Dz. Urz. UE L 119, s 1),
  b) dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodziców/opiekuna prawnego w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.), Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.), Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO (Dz. Urz. UE L 119, s 1),
  c) dane osobowe ucznia związane z udziałem w wycieczkach szkolnych organizowanych przez szkołę, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001r. Nr 135, poz.1516) oraz na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Dz. Urz. UE L 119, s 1),
  d) dane osobowe ucznia związane z udziałem w konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125) oraz na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Dz. Urz. UE L 119, s 1),
  e) wizerunek oraz osiągnięcia ucznia w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w prasie, radiu i telewizji oraz w mediach elektronicznych i na stronie internetowej szkoły, broszurach, ulotkach, gazetkach oraz tablicach szkolnych, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1191 z poźn. zm.) oraz na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Dz. Urz. UE L 119, s 1).
 4. Odbiorcami danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, organy publiczne oraz podmioty na podstawie umowy powierzenia danych.
 5. Dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, w tym: w Instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej obowiązującej w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych ucznia i powiązanych z nimi danych rodziców/prawnego opiekuna oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).
 8. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli stwierdzicie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych wymienionych w pkt. 3a - 3b jest wymogiem ustawowym. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości realizacji nauki przez ucznia w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. Podanie danych w pkt. 3c – 3e jest dobrowolne i wymaga pisemnej zgody a konsekwencją braku zgody lub jej niewyrażenie skutkuje zakazem udziału w wycieczkach, konkursach i zawodach oraz publikacji wizerunku i osiągnięć ucznia.
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Zgodnie z polityką plików cookies, wykorzystujemy je do poprawnego działania strony internetowej oraz ulepszania jej funkcjonalności. Istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia już zainstalowanych plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jednak może to spowodować ograniczenia niektórych funkcjonalności strony. Polityka cookie...